Pøipojovací krabice

Značka

GARDENA

Katalogové číslo: 966408701 Kategorie:
Cena:

517 

Pøipojovací krabice od spoleènosti GARDENA pøipojuje vodovodní kohoutek k podzemnímu GARDENA Sprinklersystému nebo systému GARDENA Pipeline. Pokud je pøipojen zavlažovací ventil nebo rychlospojka, je pøipojení hadice pod neustálým tlakem. V takovém pøípadì je tøeba pøipojení hadice tlakovì stabilizovat pomocí pøípojky na kohoutek se svorkou (è.v. 1513-20). Zapuštìné oblé víko zmizí pøi otevøení pøipojovací krabice uvnitø a nepøedstavuje tak žádnou pøekážku pro sekání trávníku. Široká obruba zabraòuje prorùstání trávy do víka. Odnímatelný filtr zabraòuje prùniku neèistot do zásuvky v pøípadì, kdy je otevøené víko. Pøipojovací krabice od spoleènosti GARDENA je opatøena 3/4″ vnìjším závitem.

Další informace

Značka

GARDENA