Vøetenová sekaèka 330 Classic

Značka

GARDENA

Katalogové číslo: 967093401 Kategorie:
Cena:

2 080 

GARDENA vøetenová sekaèka støíhá trávu pøesnì a je šetrná k životnímu prostøedí. Princip je jednoduchý: pøi tlaèení se øezací válec a spodní nùž pohybují bez vzájemného dotyku. Podobnì jako pøi støíhání nùžkami se stéblo trávy podebere a ustøíhne. Zvláštností je, že se øezací válec a spodní nùž nedotýkají, a umožòují tím jak pøíjemnou práci s nízkou hluèností, tak snadné tlaèení. Šíøka øezu je 33 cm. Velká kola usnadòují øízení a mají dobrou pøilnavost. Požadovanou výšku sekání lze snadno nastavit ve 4 polohách na dobøe èitelné na stupnici. Rám je z dùvodu úspory místa pøi skladování a pro snadnou pøepravu skládací.

Další informace

Značka

GARDENA