Turbínový zadešovaè T 100

Značka

GARDENA

Katalogové číslo: 966409201 Kategorie:
Cena:

441 

Jako souèást GARDENA Sprinklersystému je turbínový zadešovaè T 100 od spoleènosti GARDENA ideální pro zavlažování menších trávníkù do rozlohy až 100 m?. Lze ho kombinovat s turbínovými zadešovaèi T 200 a 380 (è.v. 8203-29 a 8205-29) a s výsuvným oscilaèním zavlažovaèem OS 140 (è.v. 8220). Rozsah je pro jednotlivé oblasti plynule nastavitelný mezi 4 a 6 m. Zavlažovanou výseè lze plynule nastavovat na hlavici v rozsahu 70 až 360°. Integrovaný filtr na neèistoty umožòuje nepøerušovaný provoz. Pøi instalaci vypouštìcího ventilu (è.v. 2760-20) v potrubí je Sprinklersystém odolný proti mrazu. Spojení je provedeno prostøednictvím 1/2″ vnitøního závitu.

Další informace

Značka

GARDENA