Robotická sekačka smart SILENO city 500 m²

Značka

GARDENA

Katalogové číslo: 967647307 Kategorie: ,
Cena:

28 490 

Péèe o trávník mùže být tak snadná, dokonce i v malých mìstských zahrádkách! Díky systému SensorCut seká robotická sekaèka GARDENA smart SILENO city vᚠtrávník pøesnì a spolehlivì a tak tiše, že ji sotva uslyšíte. Pøi nízkém nabití akumulátoru se automaticky vrátí do nabíjecí stanice. A vy si mùžete užívat volný èas a perfektnì posekaný trávník. Robotická sekaèka smart SILENO city je vhodná pro malé travnaté plochy do rozlohy 500 metrù ètvereèních. Zvládne stoupání do 25 procent a dokonce bez problémù projede úzkými koridory a stísnìnými pasážemi. Otoèné zadní koleèko poskytuje robotické sekaèce neuvìøitelnou obratnost a manévrovatelnost – skvìlá vlastnost pro malé a úzké zahrady. Bìhem instalace vás nabídkou provádí programovací asistent a nezávaznì vypoèítá plán sekání. Èasy sekání lze ale snadno nastavit pomocí aplikace smart a upravit je tak, aby nekolidovaly s èasy zavlažování, nastavenými v øízení zavlažování. Smart gateway zajišuje centrální pøipojení na sí, vytváøí internetové pøipojení na stávající router. Z tohoto dùvodu je jádrem celého smart systému a umožòuje bezkabelovou síovou komunikaci mezi všemi GARDENA smart systémovými výrobky v zahradì a aplikací GARDENA smart.

Další informace

Značka

GARDENA