Sada na mytí podlah

  Katalogové číslo: 901092001 Kategorie: ,
  Cena:

  1 209 

  Tuto sadu na mytí podlah od spoleènosti GARDENA je možné zaèít okamžitì používat. Souèástí této cenovì výhodné atraktivní sady je tvrdý kartáè øady GARDENA Comfort (è.v. 5568-20), vodní násada 150 od spoleènosti GARDENA (è.v. 5550-20) a univerzální èistiè od spoleènosti GARDENA (è.v. 1684-20). Sada na mytí podlah je obzvláštì vhodná pro dùkladné èištìní odolných povrchù, jako jsou terasy, cestièky, pøíjezdové cesty atd. Tvrdý kartáè øady Comfort, pøipojený k pøívodu vody, se štìtinami rùzné délky a s intenzivním èisticím efektem je obzvláštì užiteèný pro nerovné povrchy, spoje a prohlubnì. Se speciální plochou rozprašovací tryskou a škrabkou uvolòuje i nepoddajné neèistoty. Spolu s vodní násadou Original GARDENA systému, kterou lze díky pøípojce Original GARDENA systému snadno pøipojit k pøíslušenství, a díky univerzálnímu èistièi od spoleènosti GARDENA mùžete snadno a dùkladnì èistit povrchy z kamene a dlaždic.

  Další informace

  Značka

  GARDENA