NatureUp! Základní sada rohová

Značka

GARDENA

Katalogové číslo: 967693201 Kategorie:
Cena:

817 

GARDENA NatureUp! základní sada rohová je flexibilní systém urèený pro promìnu holých stìn na skuteènì pøitažlivou èást za použití kvìtin, bylinek a zeleniny rychlým a nekomplikovaným zpùsobem bez vynaložené velké námahy. Systém s rohovými kvìtináèi, vyrobený z plastu odolného vùèi povìtrnostním podmínkám, je modulární, rozšiøitelný a lze jej skládat bez pomoci náøadí. Rohové kvìtináèe mohou stát na podlaze nebo být bezpeènì povìšené na zdi. Odtokový systém v každém kvìtináèi slouží jako prevence proti pøemokøení. Pøebyteèná voda odtéká do misky na podlahové desce. Díky tomu zùstanou zdi i podlaha èisté. Sada obsahuje 3 rohové kvìtináèe, 3 víka, 1 základní desku a 6 spojovacích klipù.

Další informace

Značka

GARDENA