Elektrický vertikutátor EVC 1000

Značka

GARDENA

Katalogové číslo: 901060801 Kategorie:
Cena:

4 265 

S elektrickým vertikutátorem trávníku EVC 1000 od spoleènosti GARDENA mùžete trvale odstraòovat mech, travní pls a plevel a zásadnì tak zvýšit schopnost trávníku pøijímat vzduch, vodu a živiny. Ostré, odsazené nože vyrobené ze speciálnì kalené a pozinkované nerezové oceli pronikají do trávníku (do hloubky nìkolika milimetrù) a odstraòují nežádoucí travní pls a odumøelou trávu. Hloubka prùniku nožù do zemì je snadno nastavitelná praktickou ovládací páèkou. Výkonný motor PowerPlus umožòuje nepøerušovanou práci a vertikutátor lze použít, kdykoliv je potøeba. Velká kola se speciálním vzorkem usnadòují øízení a umožòují dobrý zábìr na trávníku. Pro pohodlné tlaèení vertikutátoru je vodicí rukoje vybavena praktickým spínaèem. Pro pøevoz do místa použití je k dispozici cestovní poloha, pøi které jsou nože snadno a rychle složeny. Praktická funkce: rukoje elektrického vertikutátoru trávníku je možné rychle oddìlit a umožnit tak prostorovì nenároèné skladování a pøepravu. Tip: vertikutace pøedstavuje intenzivní péèi o trávník a je doporuèována jednou bìhem jara nebo podzimu.

Další informace

Značka

GARDENA