Støíhací kopí StarCut 160 plus

Značka

GARDENA

Katalogové číslo: 967638301 Kategorie:
Cena:

2 697 

GARDENA støíhací kopí StarCut 160 plus je specialistou pro péèi o stromy. Díky své délce 160 cm umožòuje snadný a bezpeèný støih stromù ze zemì bez žebøíku.12-násobný pøevodový mechanizmus zaruèuje úèinný støih vìtví s prùmìrem až 32 mm. Dodateèný komfort poskytuje také nový, nastavitelný hák pro odstraòování ustøižených vìtví. Dovoluje vám odstranit uvolnìné vìtve z koruny stromù bez jakýchkoliv problémù. GARDENA støíhací kopí StarCut 160 plus disponuje vnitøním pøevodovým mechanizmem, který zabraòuje zachytávání ve vìtvích bìhem støíhání. Extra lehká a úzká støíhací hlava umožòuje pohodlný a cílený støih dokonce i tìsnì u kmene stromu.Úhel støihu lze nastavit individuálnì podle potøeby ze zemì. Pøesnì broušené nože opatøené povlakem proti ulpívání rostlinných zbytkù snižují odpor a zaruèují snadný støih. Tažné pouzdro se stopkou proti sklouzávání a dodateèná T-rukoje zajišují pøíjemnou a bezpeènou manipulaci a ještì vìtší dosah. Celkový dosah èiní cca 3,5 m vèetnì výšky uživatele. GARDENA støíhací kopí StarCut 160 plus nese oznaèení ‘Made in Germany’. Záruka v trvání 25 let je garancí nejlepší kvality.

Další informace

Značka

GARDENA