Turbínový zadešovaè T 200

Značka

GARDENA

Katalogové číslo: 966409401 Kategorie:
Cena:

717 

Jako souèást GARDENA Sprinklersystému je turbínový zadešovaè T 200 od spoleènosti GARDENA výbornì vybaven pro zavlažování støednì velkých trávníkù do rozlohy až 200 m?. Turbínový zadešovaè T 200 je v pøípadì potøeby možné kombinovat s turbínovými výsuvnými zavlažovaèi T100 a 380 (è.v. 8201-29 a 8205-29) a s výsuvným oscilaèním zavlažovaèem OS 140 (è.v. 8220). Rozsah je pro jednotlivé oblasti plynule nastavitelný mezi 5 a 8 m. Zavlažovanou výseè lze plynule nastavovat na hlavici – bez použití náøadí – v rozsahu 25 až 360°. Zavlažovat lze plochy od velmi malých výseèí až po plný kruh. Prostøednictvím pamìové funkce se zavlažovaè automaticky vrací na pøednastavenou výseè, a to i pøi úmyslném otoèení hlavice zavlažovaèe. Tím je zaruèeno, že bude vždy zavlažována ta správná oblast. Pro flexibilní zavlažování jsou k dispozici ètyøi trysky s rùzným prùtokem, které lze pohodlnì vybírat na základì jednotlivých zavlažovaných výseèí. To je velmi dùležité pro rovnomìrné zavlažování pøi kombinovaném použití zavlažovaèù s rùznì nastavenými zavlažovanými výseèemi. Integrovaný filtr na neèistoty umožòuje nepøerušovaný provoz. Spolehlivý turbínový pøevod utìsnìný proti prùniku písku, zajišuje dlouhou životnost. Pøi instalaci vypouštìcího ventilu (è.v. 2760-20) v potrubí je Sprinklersystém odolný proti mrazu. Spojení je provedeno prostøednictvím 1/2″ vnitøního závitu.

Další informace

Značka

GARDENA