Gardena Průtokoměr AquaCount

Značka

GARDENA

Katalogové číslo: 970545901 Kategorie: ,
Cena:

699 

Inovativní GARDENA prùtokomìr umožòuje cílené, mìøené zavlažování. Na první pohled mùžete vidìt 1. spotøebu vody za den, 2. spotøebu vody na sezonu, 3. spotøebu vody na jedno zalévání, 4. prùtok vody v litrech za minutu. Spotøebované množství vody lze odeèíst kdykoliv na velkém displeji, a tím øídit její spotøebu. Pomocí jediného tlaèítka pro všechny funkce, je prùtokomìr snadno ovladatelný. Až doteï bylo zavlažování vìcí osobního úsudku a typu dne. Prùtokomìr vám zajistí lepší kontrolu. Od této chvíle mùžete zavlažovat cílenì, podle požadavkù a systematicky. To je dobré nejen pro vaši zahradu, ale také životní prostøedí a penìženku. Inteligentní prùtokomìr je na baterie a mùže být ihned pøipojen k vodovodnímu kohoutku, ke sprše, postøikovaèi nebo k èerpadlu. Robustní prùtokomìr, který je odolný vùèi nárazu, se jednoduše naklikne na šroubení nebo rychlospojku pro standardní hadice a ihned dodává dùležité údaje prostøednictvím aktivního mìøení. Integrovaný ukazatel stavu baterie na displeji zajišuje pøesný chod. Tento inovativní prùtokomìr zvyšuje povìdomí o spotøebì vody.

Další informace

Značka

GARDENA