Ponorné tlakové èerpadlo 5500/3

Značka

GARDENA

Katalogové číslo: 966963501 Kategorie:
Cena:

5 690 

Pokud máte na zahradì hlubokou studnu nebo nádrž a rádi byste touto vodou, která je zdarma, zavlažovali svou zahradu, pak je pro vás tím pravým øešením ponorné tlakové èerpadlo 5500/3 od spoleènosti GARDENA. Hodí se rovnìž pro použití v zavlažovacích systémech. Dokáže s vysokým výkonem a bezhluènì èerpat vodu z hloubek až 13 metrù – i v pøípadì, kdy je ponoøeno delší dobu. Robustní a vysoce kvalitní materiály umožòují provoz pod vodou a chrání èerpadlo pøed poškozením. Filtry z nerezové oceli brání pøed prùnikem neèistot do èerpadla a bezhluèný, bezúdržbový kondenzátorový motor je vybaven pojistkou proti tepelnému pøetížení. Integrovaná zpìtná klapka zajišuje ochranu proti prosakování hadice po vypnutí èerpadla a zkracuje èas nového nasávání pøi opìtovném spuštìní. Díky plovákovému spínaèi, který automaticky pøerušuje provoz èerpadla pøi pøíliš nízké hladinì vody, je zabránìno chodu èerpadla naprázdno. Mnoho kvalit garantujících bezpeèný a dlouhodobý bezproblémový provoz èerpadla. Další vìcí zajišující bezpeènost obsluhy a dlouhou životnost èerpadla jsou dvojitá tìsnìní motoru a keramická ochrana. Díky 3stupòovému pøívodnímu obìhovému kolu je voda èerpána efektivnì a bezhluènì. Praktická funkce: díky 15metrové pøívodní šòùøe lze èerpadlo rychle instalovat a díky dodávanému uvazovacímu lanu ho lze snadno ponoøovat a v pøípadì potøeby vytahovat zpìt.

Další informace

Značka

GARDENA