Èerpadlo do sudu 4000/2

Značka

GARDENA

Katalogové číslo: 966647501
Cena:

2 270 

S èerpadlem do sudu 4000/2 od spoleènosti GARDENA mùžete k zavlažování zahrady využívat dešovou vodu, která je zdarma, z nádrže. Buïto mùžete pohodlnì plnit kropicí konve nebo mùžete pøipojit trysky, postøikovaèe nebo systémy Micro-Drip-System od spoleènosti GARDENA k propojovacímu potrubí. Je dokonce možné i využití zavlažovaèe. Praktická funkce: èerpadlo je vhodné i pro vyèerpávání vody. Pøi výrobì èerpadla jsou používány pouze vysoce kvalitní materiály, èímž je garantován výkonný provoz s nízkou hluèností. Bezúdržbový kondenzátorový motor efektivnì a tiše èerpá vodu v požadovaném místì s využitím tlaku a prostøednictvím 2stupòového pøívodního obìhového kola. Pro ochranu èerpadla proti poškození je k dispozici integrovaný filtr a pøídavná základna bránící nasávání velkého množství neèistot. Díky plovákovému spínaèi je rovnìž zabránìno chodu naprázdno – pøi nízké hladinì vody je provoz èerpadla automaticky zastaven. Èerpadlo se snadno a pohodlnì obsluhuje. Teleskopickou trubici lze plynule výškovì nastavovat a rovnìž lze snadno a plynule regulovat množství pøivádìné vody. Pro úsporu místa a pro snadnou pøepravu lze k èerpadlu snadno pøipevnit teleskopické èerpadlo, které souèasnì slouží jako pøepravní madlo. Pøívodní šòùra je namotána okolo držáku na èerpadle a vše je tak úhlednì uklizené.

Další informace

Značka

GARDENA