Èerpadlo do sudu 4000/2 automatic

Značka

GARDENA

Katalogové číslo: 966647601
Cena:

2 840 

S èerpadlem do sudu 4000/2 automatic od spoleènosti GARDENA mùžete k zavlažování zahrady využívat dešovou vodu, která je zdarma, z nádrže. Buïto mùžete pohodlnì plnit kropicí konve nebo mùžete pøipojit trysky, postøikovaèe nebo systémy Micro-Drip-System od spoleènosti GARDENA k propojovacímu potrubí. Je dokonce možné i využití zavlažovaèe. Èerpadlo je vhodné i pro vyèerpávání vody. Praktická funkce: pro pohodlný a energeticky úsporný provoz je èerpadlo do sudu možné vybavit automatickou funkcí, která se automaticky aktivuje v pøípadì nutnosti doèerpání vody a poté se zase vypne. Pro ochranu èerpadla proti poškození je k dispozici integrovaný filtr a pøídavná základna bránící nasávání velkého množství neèistot. Díky integrované bezpeènostní funkci je rovnìž zabránìno chodu naprázdno – pøi nízké hladinì vody je provoz èerpadla automaticky zastaven. Pøi výrobì èerpadla jsou používány pouze vysoce kvalitní materiály, èímž je garantován výkonný provoz s nízkou hluèností. Bezúdržbový kondenzátorový motor efektivnì a tiše èerpá vodu prostøednictvím 2stupòového pøívodního obìhového kola. Èerpadlo se snadno a pohodlnì obsluhuje. Teleskopickou trubici lze plynule výškovì nastavovat a rovnìž lze snadno a plynule regulovat množství proudící vody. Pro úsporu místa a pro snadnou pøepravu lze k èerpadlu snadno pøipevnit teleskopické èerpadlo, které souèasnì slouží jako pøepravní madlo. Šòùra je namotána okolo držáku na èerpadle a vše je tak úhlednì uklizené.

Další informace

Značka

GARDENA